Kaija Kiuru: Viiankiaapa -kuvia ja installaatioita

03.12.2016 - 15.01.2017

Suojeltu aapa -hankkeen toinen näyttely

 

Perjantaina 2.12.

Taiteilijatapaaminen klo 17

Taiteilijatapaamisessa mukana ympäristöneuvos Timo Helle ja Viiankiaapa-aktivisti Riikka Karppinen

Avajaiset klo 18

 

Kuvataiteilija Kaija Kiurun näyttely Viiankiaapa ottaa kantaa suojellun aavan puolesta. Sodankylän kunnassa sijaitseva Viiankiaapa (65,95 km²) on Lapin laajimpia ja monipuolisimpia aapasoita ja se kuuluu sekä kansalliseen soidensuojeluohjelmaan että EU:n Natura 2000 -verkostoon. Viiankiaavan luonnonsuojelualueella on tähän mennessä tehtyjen lajistoinventointien mukaan 17 kasvilajia ja 21 lintulajia, jotka Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) luokittelee silmälläpidettäviksi tai uhanalaisiksi.

Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle on myönnetty malminetsintälupia ja jo löydettyä nikkeli- ja kupariesiintymää on luonnehdittu vuosisadan malmilöydöksi. Monikansallinen kaivosyhtiö tähtää alueen suojelustatuksen purkamiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen alueella. Purkupäätös tulisi vaarantamaan samanlaisin talous- ja työllisyysperustein myös monet muut Natura 2000 -verkoston alueet EU:n alueella. IUCN:n kanta on, että valtioiden tulisi kieltää kaivostoiminta ja myös muut luontoa uhkaavat hankkeet luonnonsuojelualueilla ja kaivannaisteollisuuden pitäisi omaehtoisesti pysyä poissa suojelualueilta.

Viiankiaapa on osa Pohjois-Ruotsista Suomen Lapin yli Venäjälle kulkevaa malmivyöhykettä, jota luonnehditaan geologisesti hyvin kiinnostavaksi.  Lapissa lupaavimmat kaivosesiintymät sijaitsevat Natura-verkostoon kuuluvilla alueilla tai niiden läheisyydessä, ja malminetsintälupien hakemuksia kohdistuukin yhä enemmän suojelluille alueille. Natura-alueen suojelusta voidaan poiketa valtioneuvoston päätöksellä, mikäli hankkeen toteuttamiselle on ”erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy”. Asiasta on kuitenkin hankittava myös EU:n komission lausunto. Viiankiaavasta on todennäköisesti tulossa valtakunnallisesti ja myös koko EU:ssa tärkeä ennakkotapaus.

Paikallistasolla vastakkain ovat toisaalta parin vuosikymmenen päähän ulottuvat usein ylioptimistiset taloudelliset laskelmat, toisaalta luonnon monimuotoisuuden ja paikallisen kulttuurin säilyminen. Monimuotoisuuden arvottaminen on yksittäistapauksissa vaikea tehtävä; globaalisti luonnon köyhtyminen on kuitenkin yksi suurimmista ihmisen aikaan saamista ympäristöuhkista.

Suojeltu aapa

Ensimmäiset Viiankiaavan tilannetta kommentoivat teokset Kaija Kiuru teki vuonna 2012. Vähitellen yksittäisistä teoksista kasvoi Suojeltu aapa -hanke, jonka ensimmäinen näyttely oli Suomen Taidegraafikoiden Galleria G:ssä Helsingissä syyskuussa 2014. Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttely on hankkeen toinen näyttely ja kolmas näyttely on Lapin taiteilijaseuran Galleria Napassa ja Studio Mustanapassa Rovaniemellä ensi vuoden lokakuussa. Hankkeen viimeinen näyttely ja Viiankiaapaa käsittelevän kirjan julkistaminen ovat Helsingissä vuonna 2019. Kirja syntyy Kiurun ja hänen miehensä Timo Helteen yhteistyönä. Helle on taustaltaan eläinekologian dosentti ja tietokirjailija. Suojeltu aapa -hankkeen tavoitteena on taiteen ja tieteen keinoin tuoda esille yhden kiistanalaisen suojelualueen merkitys sekä luonnon monimuotoisuudelle että paikalliselle kulttuurille ja herättää keskustelua taloudellisten ja ympäristönsuojelullisten näkökohtien keskinäisestä painoarvosta.

Kaija Kiurun teosten lähtökohdat ovat hänen omien suokokemusten lisäksi Viiankiaavan elinkeinohistoriassa, luonnontieteellisessä tutkimustiedossa sekä aluetta uhkaavissa kaivossuunnitelmissa. Kiurun työskentelytavat ja materiaalit valikoituvat kulloisenkin idean mukaan. Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyyn hän on valinnut installaatioita ja valokuvia vuosilta 2014 - 2016. Näyttelyä ja työskentelyä hankkeessa ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

”Minua kiinnostaa Viiankiaavan kohtalo, kuinka vakaa suojellun alueen tila on, vai menevätkö kaivosteollisuuden tuomat lyhytaikaiset edut suojelun ohi. Yksi taiteen tehtävä on saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua, tässä tapauksessa suojelualueiden asemasta eri syistä kasvavien maankäyttöpaineiden vuoksi. Viiankiaapa on lähellä ja paikallinen, mutta samalla globaali, sillä vastaavia yhteentörmäyksiä ihmisen toimien ja luonnonympäristön välillä tapahtuu ympäri maailmaa. Pyrin teoksillani vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, ennen kuin olemme tilanteessa jossa taiteen materiaalina ovat jo menetetyt suojelualueet ja teosten ideat kumpuavat ympäristön tuhosta.”

Kaija Kiuru muutti syntymäkuntaansa Sodankylään viisi vuotta sitten asuttuaan muualla Suomessa yli 30 vuotta. Hän asuu Timo Helteen kanssa Sodankylän kunnan Askan kylässä. Koulutustaustaltaan Kiuru on kuvanveistäjä Lahden taideinstituutista ja kuvataiteilija AMK Lahden ammattikorkeakoulusta. Taiteellisen työskentelynsä ohella hän on opiskellut myös taidehistoriaa, ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Kiurun taiteelliseen tuotantoon kuuluu installaatioita, ympäristötaidetta, valokuvia ja veistoksia, ja hänen uransa varrelle mahtuu lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Kiuru on Suomen Kuvanveistäjäliiton, Muu ry:n ja Lapin taiteilijaseuran jäsen.

http://www.kaijakiuru.net/

 

 

Sarjasta Raja, 2016